Open time 9.00 a.m. - 18.00 p.m.    Contact Booking here

Touch Pool Zone

โซนทัชพูล

สัมผัสและเรียนรู้สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล และระบบนิเวศน์ชายฝั่งอย่างใกล้ชิดด้วยมือของท่านเอง